Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 4 години. Управителния съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява цялостната дейност на съюза в периода между общите му събрания. За своята дейност той се отчита пред общото събрание. Председател на управителния съвет е Явор Илиев Гечев.