ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Главна цел на организационната дейност на съюза е укрепване и развитие на системата, на нейната цялост и единство в процеса на интегрирането на аграрния сектор на страната в Общата селскостопанска политика на ЕС. Основни насоки на организационната дейност на НСЗКБ са:


Националният съюз на земеделските кооперации участва в Консултативния съвет по зърното при Министерството на земеделието и храните. Активно участва със свои представители и в Комисията за прозрачност към ДФ „Земеделие” и разплащателна агенция по мярка „121”. Само за периода от стартирането на Мярка „121” по плана за развитие на селските райони 2008 г. до декември 2009 г. участва във всички 25 заседания на комисията. Утвърдени бяха 310 проекти за модернизиране на земеделските стопанства на земеделски кооперации, основно за закупуване на техника на обща стойност 160 млн. лв, субсидия 80 млн. лв.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ

home_business_step_1
1

ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

Националният съюз и областните и регионалните съюзи периодично провеждат курсове и семинари по актуални проблеми с цел повишаване информираността и квалификацията на ръководните кадри в земеделските кооперации.

Тази дейност се осъществява с привличане на висококвалифицирани лектори от МЗХ, аграрните институти и ВУЗ.

ПРАВНА ДЕЙНОСТ

 • Подготовка на предложения и становища за промени в законодателството и усъвършенстване на нормативната уредба, свързани с дейността на земеделските кооперации и на земеделието.

 • Разработка на примерни вътрешнокооперативни нормативни документи.

 • Консултации и правна помощ по разясняване разпоредби от Закона за кооперациите и други нормативни документи.

home_business_step_2
2
home_business_step_3
3

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Орган на НСКЗБ е списание „Земеделска кооперация”. То е единственото специализирано издание за земеделските кооперации, което разработва техни финансово-икономически, организационни и правни проблеми. То осигурява на своите читатели методически разработки за:

 • Организацията на производството и управлението на земеделските кооперации;

 • Счетоводната политика, счетоводната отчетност и прилагането на данъчното законодателство в кооперациите;

 • Анализира актуални проблеми на българското земеделие и на земеделските кооперации в условията на членство на отрасъла в ЕС, на наш и чуждестранен опит в кооперативното земеделие.

 • Поднася актуална информация за нормативни документи (законови и подзаконови), свързани със земеделието и дейността на кооперациите.

 • Други издания на НСЗКБ

 • Сборник, който съдържа:

 • актуализиран образец на устава на земеделска кооперация и областен съюз, Закона за кооперациите в последната му редакция (ДВ, бр.41 от 2007 г.) и процедурни въпроси, свързани с неговото прилагане.

 • Книга на кооператорите, трето преработено издание – с 400 партиди;

 • Книга за регистриране на сключените договори за аренда, наем, съвместна обработка и услуги.

 • Сборник „Финансов контрол на земеделска кооперация (нормативни документи, правилници и указания)” в помощ на финансовите ревизори от системата.


СЧЕТОВОДЕН И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

НСЗКБ извършва финансови ревизии на земеделските кооперации, които за задължени по закон да поискат тяхното извършване на всеки три години (чл.63 от Закона за кооперациите).

В съюза е изграден отдел „Финансово ревизионен контрол”, който работи на основание Закона за кооперациите. Дейността на отдела се регламентира и от Закона за държавната финансова инспекция.

УС на НСЗКБ е утвърдил Правилник за организацията и дейността на органите за финансов контрол на НСЗКБ, който включва общи положения, органи на финансовия контрол, организация и заплащане, извършване на ревизия, реализация на финансовата ревизия.

Стойността на финансовите ревизии се заплаща от подконтролните обекти.

Националният съюз на земеделските кооперации извършва финансови ревизии и на кооперации, които не са членове на НСКЗБ.

Финансовите ревизори при извършването на ревизиите изпълняват не само контролните си функции, но оказват и методическа помощ по воденето на счетоводството и прилагането на нормативните документи.

home_business_step_2
4