– Представлява своите членове и ги защитава пред държавните и обществените органи и организации, а също и пред международните кооперативни и други организации.
– Съдейства на членовете си за по нататъшното демократично развитие на земеделските кооперации.
– Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности.
– Насочва усилията на своите членове за опазване и ефективно използване на ресурсите и укрепване на производствения им потецниал.
– Участва в обсъждането и прави предложения за усъвършенстване на аграрното законодателство по програмите за развитие на аграрния отрасъл в страната.
– Следи за опазването и способства за развитието на основните кооперативни принципи, базирайки се на българските традиции и на опита на международни кооперативни организации.