Орган на НСКЗБ е списание „Земеделска кооперация”. То е единственото специализирано издание за земеделските кооперации, което разработва техни финансово-икономически, организационни и правни проблеми. То осигурява на своите читатели методически разработки за:
– Организацията на производството и управлението на земеделските кооперации;
– Счетоводната политика, счетоводната отчетност и прилагането на данъчното законодателство в кооперациите;
– Анализира актуални проблеми на българското земеделие и на земеделските кооперации в условията на членство на отрасъла в ЕС, на наш и чуждестранен опит в кооперативното земеделие.
– Поднася актуална информация за нормативни документи (законови и подзаконови), свързани със земеделието и дейността на кооперациите.
Други издания на НСЗКБ
– Сборник, който съдържа:
– актуализиран образец на устава на земеделска кооперация и областен съюз, Закона за кооперациите в последната му редакция (ДВ, бр.41 от 2007 г.) и процедурни въпроси, свързани с неговото прилагане.
– Книга на кооператорите, трето преработено издание – с 400 партиди;
– Книга за регистриране на сключените договори за аренда, наем, съвместна обработка и услуги.
– Сборник „Финансов контрол на земеделска кооперация (нормативни документи, правилници и указания)” в помощ на финансовите ревизори от системата.
Абонирайте се за списанието. Закупете другите наши издания.