Членовете на Контролният съвет се избират от общото събрание за срок от 4 години измежду избраните пълномощници. КС избира от своя състав своя председател на КС. Той контролира цялостната дейност на съюза и неговите органи, спазването на изискванията на устава и Закона за кооперациите, изпълнението на решенията на ОС и на УС.
Председател на КС е Георги Геловски.

Членове:
Георги Гергов Геловски
Емилия Тодорова Стефанова
Златка Иванова Маринова
Мария Георгиева Начева
Светла Събчева Гидикова