Националният  съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) е национална доброволна организация, обединяваща областни, регионални, отраслови и кооперативни съюзи и организации.
Ние, членовете на НСЗКБ споделяме принципите на доброволно членство, демократичност, автономност и независимост, на сътрудничество и кооперативна солидарност, на информираност и загриженост за страната и общността ни.
Мисията ни е да изградим и развием модерни земеделски кооперации. Да опазим и ефективно да използваме земеделските ресурси на България. Да подобрим икономическите, социалните и културно-битовите условия, при които работят кооператорите. Да изграждаме, подпомагаме и развиваме инфраструктурата на българските села.
Целта ни е не просто да постигнем отново високи производствени нива на българското земеделие, но и да помогнем за успешното интегриране на българския аграрния сектор в общата селскостопанска политика на ЕС.