Общото събрание е върховен орган на НСКЗБ. То се състои от пълномощници, избрани от общите събрания на областните и регионалните структури. Управителният съвет на Националния съюз определя нормата на представителност за избора на пълномощници.
Общото събрание се свиква:
1) Редовно – веднъж на всеки 4 /четири/ години, на което се отчита четиригодишният период и се избират ръководни органи на съюза.
2) Извънредно – по решение на УС, по искане на КС или на 1/3 от пълномощниците.