– Подготовка на предложения и становища за промени в законодателството и усъвършенстване на нормативната уредба, свързани с дейността на земеделските кооперации и на земеделието.
– Разработка на примерни вътрешнокооперативни нормативни документи.
– Консултации и правна помощ по разясняване разпоредби от Закона за кооперациите и други нормативни документи.