НСЗКБ извършва финансови ревизии на земеделските кооперации, които за задължени по закон да поискат тяхното извършване на всеки три години (чл.63 от Закона за кооперациите).
В съюза е изграден отдел „Финансово ревизионен контрол”, който работи на основание Закона за кооперациите. Дейността на отдела се регламентира и от Закона за държавната финансова инспекция.
УС на НСЗКБ е утвърдил Правилник за организацията и дейността на органите за финансов контрол на НСЗКБ, който включва общи положения, органи на финансовия контрол, организация и заплащане, извършване на ревизия, реализация на финансовата ревизия.
Стойността на финансовите ревизии се заплаща от подконтролните обекти.
Националният съюз на земеделските кооперации извършва финансови ревизии и на кооперации, които не са членове на НСКЗБ.
Финансовите ревизори при извършването на ревизиите изпълняват не само контролните си функции, но оказват и методическа помощ по воденето на счетоводството и прилагането на нормативните документи.