Статут

НСЗКБ е юридическо лице със седалище и адрес на управление 1000-София, ул. „Г.С.Раковски” №99 , ет.8. Вписан е в кооперативния регистър по Ф.Д.№ 14413/2000 г. на Софийския градски съд. Има собствен печат, сметка в банката, емблема и печатен орган. НСЗКБ се представлява от председателя на съюза.

Учредяване

Националният съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ е създаден през 1991 г. и е регистриран по Закона за лицата и семейството като юридическо лице с нестопанска цел – Съюз на земелеските кооперации. През 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Национален съюз на земеделските кооперации в България. Той е неразделна част от българската кооперативна система, един от четирите, признати от Министерския съвет за национални съюзи.

Структура

Членуващите в съюза земеделски кооперации са обединени на териториален принцип в 19 областни и регионални съюзи на земеделските кооперации, които са членове на НСКЗБ. Областните и регионалните съюзи на земеделските кооперации подпомагат организационно и методически дейността на членуващите в тях коопераиции, защитават техните интереси пред местните органи на властта, оказват им помощ за решаване проблемите им на местно ниво.

Цели и задачи на НСКЗБ

– Представлява своите членове и ги защитава пред държавните и обществените органи и организации, а също и пред международните кооперативни и други организации.
– Съдейства на членовете си за по нататъшното демократично развитие на земеделските кооперации.
– Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности.
– Насочва усилията на своите членове за опазване и ефективно използване на ресурсите и укрепване на производствения им потецниал.
– Участва в обсъждането и прави предложения за усъвършенстване на аграрното законодателство по програмите за развитие на аграрния отрасъл в страната.
– Следи за опазването и способства за развитието на основните кооперативни принципи, базирайки се на българските традиции и на опита на международни кооперативни организации.