Членуващите в съюза земеделски кооперации са обединени на териториален принцип в 19 областни и регионални съюзи на земеделските кооперации, които са членове на НСКЗБ. Областните и регионалните съюзи на земеделските кооперации подпомагат организационно и методически дейността на членуващите в тях коопераиции, защитават техните интереси пред местните органи на властта, оказват им помощ за решаване проблемите им на местно ниво.