ЧРЕЗ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА
КОМИТЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР 2014-2020 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР 2014-2020 г.

Копие:
ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР 2014-2020 г.
ВЪЗРАЖЕНИЕ

От Явор Гечев – член на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. с право на глас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с изпратеният на 30.09.2016 г. Протокол от проведената писмена процедура на КН на ПРСР 2014-2020 за допълнение и изменение на критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „инвестиции в земеделските стопанства“, свързани с напояване в земеделските стопанства и на основание чл.18, ал.3 от Вътрешните правила за работа на комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година бих искал да направя следното възражение:

На 15.09.2016г. в качеството си на член на КН с право наглас във връзка с направено предложение за вземане на решение по смисъла на чл.21 от Вътрешните правила на КН, като допълнение към даденото от мен становище направих предложение срока за съгласуване да бъде удължен с 10 работни дни и моето становище, с което правя нови предложения да бъде изпратено на всички членове на Комитета за наблюдение, за да може решението, което ще бъде взето да бъде обективно и информирано. Това мое предложение е подробно описано в изпратеният от Секретариата на   30.09.2016 г. Протокол от проведена писмена процедура. В протокола също така е отразено, че освен моето предложение, предложения по същество са направени и от други членове на КН.

В така изпратения протокол (Приложение 1) е посочено кои от направените предложения се приемат и кои не.

За съжаление обаче така проведената процедура е неправилна и опорочена, в следствие на което считам, че така взетото решение е незаконосъобразно и не следва да поражда правни последици.
Мотивите ми за това са следните:

Единствения орган, който има право да се произнася по направените от членовете на КН предложения е самият Комитет по наблюдение, съгласно предвидената във вътрешните правила процедура. При така проведената процедура (описана в Протокола) не е ясно кой и на какво основание се е произнесъл по отношение на направените от членовете на КН предложения. При положение, че се правят предложения от членове на КН с право на глас, съгласно Вътрешните правила е редно тези предложения да се изпратят на членовете на КН по възможност придружени от станвището на УО за всяко от тях поотделно. В следствие на което трябва да се даде нов срок на членовете на КН да преценят основателността на всяко едно предложение и да се произнесат по него с оглед оригиналното предложение. В конкретния случай е налице превишаване на правомощията или на Председателят на КН и/или на Секретариата на КН. Приемайки предложението направено от някой от членовете, без да е съгласувано от КН, формално се променя съдържанието на представеното за одобрение Решение.

Във връзка с гореизложеното моля да предприемете необходимите мерки за обявяване на така представеното Решение за незаконосъобразно и да започнете отначало процедурата по одобрение на предложението за допълнение и изменение на критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, свързани с напояване в земеделските стопанства. Излишно е да Ви напомням какъв ще бъде ефекта от стартиране на прием по тази мярка с критерии, за които има дори най-малкото съмнение по какъв начин и дали са одобрени от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г

С уважение,
Явор Гечев