ДО ВАСИЛ ГРУДЕВ

ЗАМ.МИНИСТЪР

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДО АНТОН АСПАРУХОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Становище на Националния съюз на земеделските кооперации в България –представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България в Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020

Относно: Предложение на УО на ПРСР към Комитетът на наблюдение за Наредба за прилагане на подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпроглама за развитие на малките стопанства “ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020.

По отношение на представения проект на наредба за под-мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства „, Националният съюз на земеделските кооперации в България предлага:

1.По отношение чл.7 ал.3 т.2 за колективните инвестиции да са получили най-малко сумарно 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година. Предлгаме за колективни инвестиции включително и новосъздадени юридически лица или кооперации регламентираното изискване в т.2 да не се отнася.

2.По отношение на чл.7 ал.3т. Размерът на стопанството е СПО в границите между 6000 евро и 7999 евро. За колективните инвестиции, включително новосъздадени юридически лица и/или кооперации, които до момента не са упражнявали земеделска дейност, СПО следва да се изчислява, като сума на отделните земеделски стопани, които ще извършват дадената колективна инвестиция. Да се промени текста в т.3 вместо най-малко 75 на сто от СПО, се предлага следното: бизнес плана да бъде насочен най-малко до 50 към стопанството от секторите „животновъдство“, плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“ съгласно продуктите, посочени в приложение №1 на наредбата.

3.По отношение чл.10 ал2 т.1.„притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата“; Предлагаме доминиращото влияние върху дейността на член или на свързаните с него лица до 30 сто.

4.По отношение чл. 14 т. 2 на финансовите условия да се промени: Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с по на 10 на сто за колекетивни инвестиции с над 4 члена. Интегрираните инвестиции да се обособят в отделна точка и за тях да се отнасят финансовите условия за увеличаване с по на 10 сто..

5.По отношение на ал. 3. се въвежда т. 2 Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 20 на сто за колективни инвестиции за над 10 човека.

Смятаме че при инвестиции до 25 000 евро и колективни инвестиции до 70 000 евро не е подходящо да се прилагат всичките изисквания за напояване както е по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски активи“ и да се намалят изискванията за документи и административната тежест. Необходимо е специално за напояването Управляващият орган да направи анализ за да се обоснове .необходимостта за инвестиции в напояване.

За подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Възразаваме по отношение на предложението за намаляване на тавана на размера на разходите за един кандидат за целия период на прилагане от левовата равностойност на 3 млн. евро на левовата равностойност на 2 млн. Евро . Мотиви ще бъдат изложени на ТРГ.

Коментари за критеритерии за подбор по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъдат наравени на ТРГ.

Явор Гечев

Председател на НСЗК