Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение. Изключение правят лицата, които ползват пасища, мери и ливади над нормата, това става ясно от проект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, публикуван в сайта на Министерството на земеделието.

Според проекта на текста споразумението се сключва и актуализира всяка година до 1-и октомври за следващата стопанска година.

Собствениците на пасища, мери и ливади трябва да декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите, е разписано в нормативния документ. Декларацията се подава в срок до 31- и юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Валидна е за следващата стопанска година. Всеки от съсобствениците може да подаде декларацията, която включва всички съсобственици. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията, предвижда проектозаконът.

В заявлението за участие в споразумението за ползване на пасища, мери и ливади се посочват имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори. Посочват се още и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Срокът за подаване на заявлението е до 31-и юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата календарна година. При възможност, заявлението се представя и на дигитален носител.

Източник: Агрозона