„ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ“ – КНИЖКА 1/ 2017 година
Излезе от печат първата книжка на „Земеделска кооперация“ за 2017 година. В нея са
публикувани:

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТЧЕТНАТА 2016 ГОДИНА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
КООПЕРАЦИИ – от Султана БЪЛГАРЕНСКА,  регистриран одитор
Годишното счетоводно приключване е важен етап от дейността на всяка земеделска
кооперация. То има цикличен характер, повтаря се периодично всяка година.
Какво е новото, което трябва да се има предвид при годишното счетоводно
приключване на отчетната 2016 година? Преди всичко това, че както останалите стопански
субекти, кооперацията този път отчита и приключва резултата от своята дейност по
правилата на Закона за счетоводството, който е в сила от 1 януари 2016 година.
Консултацията можете  да се прочете в кн.1 на „Земеделска кооперация“

ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ – 2017
Традиционните промени в данъчните закони в края на календарната година и този път са
продиктувани от познатите съображения: да се прецизират някои разпоредби, за  да бъдат
тълкувани по един и същи начин и да се улесни практическото им прилагане както от
данъчнозадължените лица, така и от администрацията; да се въведат нови разпоредби в
националното законодателство в съответствие с европейските директиви в областта на данъците и
да се хармонизира националната правна уредба със съдебната практика на Съда на Европейския
съюз; да се намали административната тежест и разходите за бизнеса и за гражданите и да се
подобрят условията за икономическо развитие и инвестиции.
В статията се прави преглед на промените в ЗАДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ.

ПРОМЕНЕНИЯТ ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА: ПО-СОЛЕНИ ГЛОБИ,
ПО-СТРОГИ САНКЦИИ
По данни на Министерството на вътрешните работи през последните три години – от
2014 до 2016 включително – по нашите пътища са загинали 2071 човека; само  за 2016 г.
броят им е 702: жертвано е едно голямо българско село. Тези числа са солиден, макар и не
единствен аргумент за видимо по-строгия, драстичен дори характер на промените в Закона
за движение по пътищата, публикувани в бр.101 на „Държавен вестник” от 20 декември 2016
г. (в сила от 21 януари 2017 г., с изключение на допълнението в ал.1 от чл.157за контролните
талони на новите водачи, което ще бъде в сила от 1 юли с.г.), както  и в бр.9 и 11 от 2017 г.

Подробен преглед на промените – в кн.1

КАКВО Е ПОЗВОЛЕНО И КАКВО НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ПРИ ДВИЖЕНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Измененията в Наредба № 11, публикувани в бр.97 на „Държавен вестник” от 6
декември 2016 г., засягат движението на селскостопанска, земеделска и горска техника,
регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, по
пътищата от първи, втори и трети клас.

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧ Е Т Е Т Е В „ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ“ БРОЙ 1 /2017 ГОДИНА
– единственото специализирано издание за земеделските кооперации, което предлага:
методически разработки за:
~ организацията на производството и управлението на земеделската кооперация;
~ счетоводната политика и счетоводната отчетност, прилагането на данъчното
законодателство в кооперациите;

анализи на:
~ актуални проблеми на българското земеделие и на земеделските кооперации в
условията на членството на България в Европейския съюз;
~ проблеми на кооперативната демокрация, на вътрешно кооперативните
отношения, на социалната политика на кооперациите;
~ наш и чуждестранен опит в кооперативното земеделие;

информации за:
~ нормативни документи, свързани със земеделието и земеделските кооперации.
Годишният абонамент за 12 книжки е 70 лева.

Абонирането се извършва чрез областните и регионалните съюзи на земеделските
кооперации или направо чрез банков превод за НСЗКБ в Централна кооперативна банка
АД – клон София:

IBAN     BG44 CECB 9790 1003 2895 00
BIC        CECBBGSF