При заявяване на право на участие в търга за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд, доказването на липсата на парични задължения към държавата ще има декларативен характер. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), предложени от министър Румен Порожанов за гласуване от Министерски съвет.

В мотивите за промените се посочва, че е извършен обстоен анализ на административните услуги, които се предоставят по силата на ППЗСПЗЗ и ППЗОЗЗ, и са идентифицирани документи, които могат да бъдат премахнати, както и данни, които могат да бъдат извличани служебно.

Отпада задължението собственикът на земята да представи мотивирано предложение за промяна на предназначението на земята, придружено с документите до комисията, към което се прилагат решение на комисията за утвърдена площадка или трасе.

Проектът на постановление и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

http://agrozona.bg