П О К А Н А

 Управителният съвет на НСЗКБ в съответветствие с изискванията на   чл.56, ал.3 от Закона за кооперациите и на основание чл.17,ал.1,т1 от Устава на съюза, свиква годишно общо събрание на 6 юни /сряда/ от  10.30ч. в гр.София, ул.”Г.С.Раковски”99, залата на 14 етаж, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

25 год. НСЗКБ.
Финансов отчет на НСЗКБ за 2017г.
Утвърждаване на нови членове.
Разни.
 

При липса на кворум на основание на чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите Събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Председател НСЗКБ

Явор Гечев