П О К А Н А

Управителният съвет на НСЗКБ в съответветствие с изискванията на чл.56,
ал.3 от Закона за кооперациите и на основание чл.17,ал.1,т1 от Устава на съюза, свиква
годишно общо събрание на 27 юни /четвъртък/ от 10.00ч. в гр.София, ул.”Г.С.Раковски”99,
залата на 14 етаж, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на нови членове.
2. Отчет за дейността на НСЗКБ.
3. Приемане ГФО на НСЗКБ за 2018г.
4. Приемане ГФО на КТО за 2018г.
5. Разни.

При липса на кворум на основание на чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите
Събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място,
независимо от броя на присъстващите.

Председател НСЗКБ
Явор Гечев