ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОШНИШИТЕ


Уважаеми г-не/г-жо,

Управителният съвет на НСЗКБ в съответветствие с изискванията на чл.56, ал.5 от Закона за кооперациите и на основание чл.17 ,ал.1, т.1 ,буква „б" от Устава на Съюза,  свиква Годишно отчетно изборно събрание на 30  септември от  10.30  ч в гр.  София, ул.   "Г.
С.  Раковски" 99, залата на  14  етаж, при следния

ДНЕВЕНРЕД:

1.    Отчет за дейността на УС  на НСЗКБ в периода 2016-2020г.;
2.    Отчет на КС на НСЗКБ за периода  2016-2020г.;
3.    Приемане на финансовия отчет за 2019г. и финансовия план за  2020г.;
4.    Задачите пред НСЗКБ за периода 2020-2024г.;
5.    Избор на органи на НСЗК:
-    Председател на НСЗКБ Членове на УС  на НСЗКБ
-    Членове на КС  на НСЗКБ

Подлежащите на обсъждане материали ще са на разположение на член- кооператорите в офиса на адреса на управление на НСЗКБ след  15.09.2020  г.

В случай, че за посочения час не е налице изискуемият кворум на основание чл.17, ал.2 от ЗК и чл.18 ал. 3 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и на същото място, независимо от броя на  присъстващите.