ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОШНИЦИТЕ

Уважаеми г-не/г-жо,

Управителният съвет на НСЗКБ в съответветствие с изискванията на чл.56, ал.5 от Закона за кооперациите и на основание чл.17 ,ал.1, т.1 ,буква „б" от Устава на Съюза,  свиква Годишно отчетно изборно събрание на 8 юни от  9.30  часа в гр.  София, ул.   "Г.С.  Раковски" 99, залата на  14  етаж, при следния

 

ДНЕВЕНРЕД:

1.    Отчет за дейността на УС  на НСЗКБ за 2020 г.;

2.    Отчет на КС на НСЗКБ за 2020 г.;

3.    Приемане на финансовия отчет за 2020 г. и финансовия план за  2021г.;

4.  Вземане на решение за освобождаване на Явор Илиев Гечев от длъжност управител на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД, ЕИК:204498746 и назначаване на нов управител;

5.    Избор на органи на НСЗК:

-    Председател на НСЗКБ

-   Членове на УС  на НСЗКБ

-    Членове на КС  на НСЗКБ

6. Вземане на решение за регистрация на НСЗКБ по реда на НАРЕДБА No 12 ОТ 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители;

Подлежащите на обсъждане материали ще са на разположение на член- кооператорите в офиса на адреса на управление на НСЗКБ след  24 .05.2021  г.

В случай, че за посочения час не е налице изискуемият кворум на основание чл.17, ал.2 от ЗК и чл.18 ал. 3 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и на същото място, независимо от броя на  присъстващите.