Уважаеми г-не/г-жо,

Управителният съвет на НСЗКБ в съответствие с изискванията на чл.56, ал.5 от Закона за кооперациите и на основание чл.17 ,ал.1, т.1 ,буква „б" от Устава на Съюза,  свиква Годишно отчетно изборно събрание на 04 август  2022 г. от  9.30  часа в гр.  София, ул.   "Г.С.  Раковски" 99, залата на  14  етаж, при следния


ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на УС  на НСЗКБ за 2021 г.;

2. Отчет на КС на НСЗКБ за 2021 г.;

3. Приемане на финансовия отчет за 2021 г. и финансовия план за  2022г.;

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на НСЗКБ и членовете на управителния и контролен съвет;

5. Вземане на решение за освобождаване на Николай Георгиев Момчилов от длъжност управител на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД, ЕИК:204498746 и избиране и назначаване на нов управител;

6. Вземане на решение и възлагане мандата на управителя на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД за сключване на договор за банков кредит за нуждите на дейността на дружеството или вземане на решение за продажба на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД, ЕИК:204498746;

7. Разни;


Подлежащите на обсъждане материали ще са на разположение на член- кооператорите в офиса на адреса на управление на НСЗКБ след 20.07.2022 г.


В случай, че за посочения час не е налице изискуемият кворум на основание чл.17, ал.2 от ЗК и чл.18 ал. 3 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и на същото място, независимо от броя на  присъстващите.