ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОШНИЦИТЕ
Уважаеми г-не/г-жо,
Управителният съвет на Национален съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ в съответветствие с изискванията на чл.56, ал.5 от Закона за кооперациите и на основание чл.17 ,ал.1, т.1 ,буква „б" от Устава на Съюза, свиква Годишно отчетно събрание на 18 април 2023 г. от 14,00 часа в х-л Севастократор, Арбанаси 5029, ул. Свети Н5икола № 13 при следния
ДНЕВЕНРЕД:
• Отчет за дейността на УС на НСЗКБ за 2022 г.;
• Отчет на КС на НСЗКБ за 2022 г.;
• Приемане на финансовия отчет за 2022 г. и финансовия план за 2023г.;
• Вземане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на НСЗКБ и членовете на управителния и контролен съвет; • Вземане на решение за регистрация на НСЗКБ по НАРЕДБА № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители; • На основание чл. 16 ал.1.8 от Устава на НСЗКБ и чл. 15 ал. 4.7 от Закона за кооперациите - Вземане на решение НСЗКБ за участие в учредяване и членство в Българска Аграрна Камара.
• Вземане на решение на основание чл.16, ал. 3, т. 2 от Закона за кооперациите, за свикване на извънредно общо събрание на следните областни съюзи:
• Кооперация "ОБЛАСТЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ" – Шумен;
• Кооперация "ОБЛАСТЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ НА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ";
• ОБЛАСТЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ – София област;
• Вземане на решение за освобождаване на Росица Руменова Георгиева от длъжност управител на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД, ЕИК:204498746 и назначаване на нов управител;
• Вземане на решение за продажба на „Кооперативно търговско обединение” ЕООД, ЕИК:204498746;
• Разни;
Подлежащите на обсъждане материали ще са на разположение на член- кооператорите в офиса на адреса на управление на НСЗКБ след 25 .05.2023 г.
В случай, че за посочения час не е налице изискуемият кворум на основание чл.17, ал.2 от ЗК и чл.18 ал. 3 от Устава, събранието ще се проведе един час по-късно на същата дата и на същото място, независимо от броя на присъстващите.
С уважение,
Николай Момчилов,
председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България