Национален съюз на земеделските кооперации в България

Последна новина

Вижте последната новина, както и всички
предишни новини в нашата секция тукУчредяване

  Националният съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ е създаден през 1991г. и е регистриран по Закона за лицата и семейството като юридическо лице с нестопанска цел – Съюз на земелеските кооперации


Статут

  НСЗКБ е юридическо лице със седалище и адрес на управление 1000-София, ул. „Г. С. Раковски” №99, ет.8. Вписан е в кооперативния регистър по Ф.Д.№ 14413/2000г. на Софийския градски съд


Структура

  Членуващите в съюза земеделски кооперации са обединени на териториален принцип в 19 областни и регионални съюзи на земеделските кооперации, които са членове на НСЗКБ

Цели и задачи на НСЗКБ

- Представлява своите членове и ги защитава пред държавните и обществените органи и организации, а също и пред международните кооперативни и други организации
- Съдейства на членовете си за по нататъшното демократично развитие на земеделските кооперации
- Разработва насоки за развитие на кооперативните дейности
Ръководни органи на съюза

• Общо събрание
• Управителен съвет
• Председател
• Контролен съвет©   НСЗКБ Карта на сайта