ПРЕДСЕДАТЕЛ

адв. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 4 години. Управителния съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява цялостната дейност на съюза в периода между общите му събрания. За своята дейност той се отчита пред общото събрание.


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Членовете на Контролният съвет се избират от общото събрание за срок от 4 години измежду избраните пълномощници. КС избира от своя състав своя председател на КС. Той контролира цялостната дейност на съюза и неговите органи, спазването на изискванията на устава и Закона за кооперациите, изпълнението на решенията на ОС и на УС.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е върховен орган на НСКЗБ. То се състои от пълномощници, избрани от общите събрания на областните и регионалните структури.

Управителният съвет на Националния съюз определя нормата на представителност за избора на пълномощници.

Общото събрание се свиква:
1) Редовно – веднъж на всеки 4 /четири/ години, на което се отчита четиригодишният период и се избират ръководни органи на съюза.
2) Извънредно – по решение на УС, по искане на КС или на 1/3 от пълномощниците.


ОБЛАСТНИ СТРУКТУРИ

 

Област                   Бр.Членове          Обработваема площ(ДКА)             Председател                        Контакти

Бургас                                    27           254 000                                               Недка Еленска                   0877771082

Варна                                     31           294 527                                                Славчо Христов                  0895426869

Велико Търново                 32           245 421                                                Емилия Стефанова            0885815658

Добрич                                  35           323 410                                                Кирил Комитов                   0882212114

Карнобат                                             

Монтана                                                               

Пазарджик                          18           31 981                                                   Костадин Демерджиев      0888821771

Плевен                                  36           371 079                                                Роза Коджебашева              0884238425

Разград                                  10           878 530                                               Пенчо Пенчев                      0887437968

Русе                                        20           189 200                                               Лъчезар Лунчев                   0887412698

Свищов                                 13           168 093                                                Мирослав Маринов            0886842399

Силистра                              29           345 332                                               Боян Димов                           0876190159

Сливен                                 

София Област                     16           48 490                                                 Емилия Якимова                0887939225

Шумен                                   12           774 707                                               Иван Тодоров                      0889223985

Търговище                           21           154 418                                               Илия Георгиев                     0888670180